Козловський Володимир Олександрович

Викладач ВНТУ

Наукова робота

Профіль Scopus: 
Профіль Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/
Профіль GOOGLE SCHOLAR:


Особистий персональний сайт http://www.vak.vinnitsa.com/

Навчально методичні та наукові роботи (з доступом) на особистому персональному сайті http://www.vak.vinnitsa.com/....

Періодичні наукові видання, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 

 1. Kozlovskyi V.O. et al. Financial technologites deve-lopment prospects in the countries of eastern europe and Ukrainе – DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.037 International Journal of Management (IJM), 23-July-2020, C.384-398.
 2. Kozlovskyi V.O. et al. Economic Strategy of the Deve-lopment Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine // // Montenegrin Journal of Economics – Vol. 15, No. 3 (2019), 71-82. DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-3.5
 3. Kozlovskyi V.O. et al. Economic Strategy of the Development Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine // // Montenegrin Journal of Economics – Vol. 15, No. 3 (2019), 71-82. DOI: 10.14254/1800-5845/ 2019.15-3.5
 4. Kozlovskyi V.O. et al. The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19 – Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) . 6(SI): 95-106, Autumn 2020 DOI:    10.22034/GJESM.2019.06.SI.09                                                                                        
 5. Kozlovskyi V.O. et al. Modeling and Forecasting the Level of State Stimulation of Agricultural Production in Ukraine Based on the Theory of Fuzzy Logic  // Montenegrin Journal of Economics Vol. 14, No. 3 (2018), 037-053. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3
 6. Kozlovskyi V.O. et al. Investment resource of households and their impact on the development of the national economy – World science: problems, prospects and innovations. – Toronto, Canada,1-3 October, 2020, C.105-112.
 7. Kozlovskyi V.O. et al.  The principals of demographic polici – DOI 10.36074/09.10.2020.v1.09 – Do Desenvolvimento mundial como resultado de realizacoes em ciencia e investestigacao cientifica – 9 de outubro de 2020? Lisboa? Portugal. – C.36-45
 8. Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Монографія –. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 272 с.
 9. Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики - Одеса, Вісник Одеского національного університету Серія Економіка, том 24. Випуск 5(78). 2019, с. 101-111.
 10. Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного  економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства) –  Журнал «Економіка і держава», – К.: № 1, 2017 р. с. 4-9. http://www.economy.in.ua/     

Апробації та/або науково-популярні, та/або консультаційні публікації :
 1. Управління конкурентними перевагами підприємства на зовнішніх ринках – Матеріали Всеукраїнської наукової практичної інтернет-конференції: «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН2020): 01.05-15.05.2020 р. Вінниця: ВНТУ. – Режим доступу: [https://conferences. vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/schedConf/presentations].
 2. Експорт товарів з України: зміна орієнтирів, тенденції, проблеми – [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали XLVIІІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. - Електрон. текст. дані. - 2019.–   Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6593/5463
 3. Деякі аспекти активізації інвестиційної діяльності на підприємствах Вінницької області – У зб. «Напрями модернізації фінансово-економічної системси держави, регіонів, підприємств, організацій»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17 квітня 2019 р.: у 2-х т. – Т. 1 / ред. кол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2019. – 242 с., С. 98-102
 4. Деякі тенденції розвитку підприємництва в Україні в 2013-2016 роках – Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4135/3367
 5. Чи приведуть економічні новації Уряду до зростання економіки. Погляд інституціоналістів – [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2045.


Навчально-методичні розробки (методичні вказівки, посібники)
 1. Лесько О.Й. Економічні перетворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Колективна монографія / За заг. ред. О.Й. Леська, Н.В. Бурєннікової, В.О. Козловського.  – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 123 с.
 2. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності : навч. посібник / В.О.Козловський, О.Й.Лесько [2-ге видання, перероб. та доп].-  Вінниця: ВНТУ, 2019. – 131 с.  
 3. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Козловський В.О – Вінниця : ВНТУ, 2019 – 150 с.                                                              
 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : практикум / Козловський В.О. [2-ге вид., перероб. та доп]. – Вінниця : ВНТУ, 2019 – 138 с.                                  
 5. Козловський С.В., Мазур Г.Ф.,Козловський В.О., Жураківський Є.С. Економічна безпека аграрної га-лузі України в умовах інституційних трансформацій. Монографія –. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 272 с.                                                    
 6. Виробниче та комерційне підприємництво  Навч. посібник: (В.О.Козловський, О.Й.Лесько – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 154  с.                                                          
 7. Основи підприємництва Навчальний посібник. У 2-х частинах.  Частина І.  Козловський В.О.–[ Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] – Вінниця : ВНТУ,2017. – 119 с.                                                                                      
 8. Основи підприємництва Навчальний посібник. У 2-х частинах.  Частина І І.  Коз-ловський В.О. – [Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] – Вінниця: ВНТУ, 2017.– 116 с.                                                                                      
 9. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І.  Козловський В.О. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 142 с.  
 10. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІІ.  Козловський В.О. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.
 11. Методичні вказівки до виконання  здобувачами ІІ-рівня вищої освіти з технічних спеціальностей економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт / Уклад. : В. О. Козловський, О. Й. Лесько, В. В. Кавецький. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 42 с.
 12. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаціоної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітної програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ» / Уклад.  В.О. Козловський, О.Й. Лесько. 3-е видання, переробл. і доповнене – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 63 с.
 13. Методичні  вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 36 с.
 14. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – менеджмент / Уклад. В. В. Кавецький, В. О. Козловський. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 60 с