Козловський Володимир Олександрович

Кафедра: Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту
Посада: професор

Публікації

Монографії (5)

1. Лесько О.Й. Економічні перетворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Колективна монографія / За заг. ред. О.Й. Леська, Н.В. Бурєннікової, В.О. Козловського. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 123 с.
2. Козловський С.В., Мазур Г.Ф.,Козловський В.О., Жураківський Є.С. Економічна безпека аграрної га-лузі України в умовах інституційних трансформацій. Монографія –. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 272 с.
3. Козловський В. О. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємства [Текст] : монографія / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак. – Тернопіль : ТОВ Компанія Крок, 2013. – 204 с.
4. Козловський В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств [Текст] : монографія / В. О. Козловський, А. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с. - ISBN 978-966-641-522-9.
5. Козловський С. В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні [Текст] : монографія. – Вінниця : «Книга-Вега» ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2005. – 240 с. - ISBN 966-621-197-1.

Навчальні посібники (16)

1. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень [Текст] : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 113 с.
2. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні [Текст] : навчальний посібник / В. В. Кавецький, В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 100 с.
3. Інноваційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / [В. О. Козловський, А. О. Азарова, О. Й. Лесько, М. І. Небава]. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 130 с. - ISBN 978-966-641-488-8.
4. Козловський В. О. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько // Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 166 с.
5. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. Частина ІІ. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 224 с.
6. Козловський В. О. Бізнес-планування [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. - Видання 2-ге, доповнене та перероблене. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 241 с.
7. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. Частина ІІІ. Глобальні закономірності розвитку сучасного ринку : практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 127 с.
8. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. Частина І. Основи зовнішньоекономічної діяльності / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 197 с.
9. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент [Текст] : практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 166 с.
10. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 210 с.
11. Козловський В. О. Основи підприємництва [Текст]. Частина 2 : курс лекцій / В. О. Козловський. - Видання 2-ге, переробл. та доповн. - Вінниця : ВНТУ, 2006. – 184 с.
12. Козловський В. О. Виробничий менеджмент : практикум [Текст] / В. О. Козловський, С. В. Козловський. // Виробничий менеджмент. – Вінниця : «Глобус-Прес», 2006. – 344 с. - ISBN 966-8300-17-1.
13. Козловський В. О. Основи підприємництва. Практикум [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський, Б. В. Погріщук. - Видання 5-е, доповн. та переробл. – Тернопіль : «Терно-Граф», 2005. – 297 с.
14. Козловський В. О. Основи підприємництва [Текст]. Частина 1 : курс лекцій / В. О. Козловський. – Видання 2-ге, переробл. та доповн. - Вінниця : ВНТУ, 2005. – 196 с.
15. Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / В. О. Козловський. - Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 154 с.
16. Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум. Частина 2. Навчальний посібник [Текст] / В. О. Козловський, С. В. Козловський // Організація виробництва. Практикум. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 168 с.

Статті (23)

1. Bilenko, D., Kozlovskyi, S., Ivanyuta, N., Baidala, V., Lavrov, R., Kozlovskyi, V. (2022), «Efficiency Assessment of Tax Measures in the European Countries Against the Effects of COVID-19», Problemy Ekorozwoju – Problems of sustainable development, Vol. 17(1), pp. 16-22.
2. Геґель і українська філософія 70–80-х років. Частина ІІ [Текст] / Віктор Козловський, Ілля Давіденко, Катерина Круглик, Дар`я Попіль // Sententiae. – 2021. – № 1. – С. 175-199.
3. Геґель і українська філософія 70–80-х років. Частина ІІІ [Текст] / Віктор Козловський, Ілля Давіденко, Катерина Круглик, Дар`я Попіль // Sententiae. – 2021. – № 2. – С. 115-160.
4. Історико-філософські дослідження в незалежній Україні (експертне опитування) [Текст] / Сергій Йосипенко, Віктор Козловський, Олексій Панич та ін. // Sententiae. – 2021. – № 3. – С. 6-31.
5. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» [Текст] / уклад.: В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – 3-є видання, переробл. і доп. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 51 с.
6. Kozlovskyi V.O. et al. Financial technologites deve-lopment prospects in the countries of eastern europe and Ukrainе – DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.037 International Journal of Management (IJM), 23-July-2020, C.384-398.
7. Геґель і українська філософія 70–80-х років [Текст] / В. Козловський, І. Давіденко, К. Круглик, Д. Попіль // Sententiae. – 2020. – № 2. – С. 241-250.
8. Kozlovskyi V.O. et al. The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19 – Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) . 6(SI): 95-106, Autumn 2020 DOI: 10.22034/GJESM.2019.06.SI.09
9. Kozlovskyi V.O. et al. Investment resource of households and their impact on the development of the national economy – World science: problems, prospects and innovations. – Toronto, Canada,1-3 October, 2020, C.105-112.
10. Kozlovskyi V.O. et al. The principals of demographic polici – DOI 10.36074/09.10.2020.v1.09 – Do Desenvolvimento mundial como resultado de realizacoes em ciencia e investestigacao cientifica – 9 de outubro de 2020? Lisboa? Portugal. – C.36-45
11. Kozlovskyi V.O. et al. Economic Strategy of the Development Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine // // Montenegrin Journal of Economics – Vol. 15, No. 3 (2019), 71-82. DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-3.5
12. Kozlovskyi V. O. et al. Economic Strategy of the Development Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine // // Montenegrin Journal of Economics – Vol. 15, No. 3 (2019), 71-82. DOI: 10.14254/1800-5845/ 2019.15-3.5
13. Козловський В. О. Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики - Одеса, Вісник Одеського національного університету Серія Економіка, том 24. Випуск 5(78). 2019, с. 101-111.
14. Kozlovskyi V.O. et al. Modeling and Forecasting the Level of State Stimulation of Agricultural Production in Ukraine Based on the Theory of Fuzzy Logic // Montenegrin Journal of Economics Vol. 14, No. 3 (2018), 037-053. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.3.
15. Козловський, С. В. Управлінський персонал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства) [Текст] / С. В. Козловський, В. О. Козловський, А. В. Козловський // Економіка і держава. – Київ, 2017. - № 1. - С. 4-9.
16. Козловський В. Стросон і Кант: дескриптивна метафізика як концептуальна передумова аналізу «Критики чистого розуму» [Текст] / В. Козловський // Sententiae. – 2016. – № 1. – С. 25-41.
17. Козловський В. О. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства [Текст] / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 36-39.
18. Козловський В. О. Ідентифікація галузей народного господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і економічні цикли [Текст] / В. О. Козловський, С. В. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 2. - С. 34-39.
19. Причепа І. В. Місце інноваційної складової в загальній структурі потенціалу підприємства [Текст] / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – № 243, т. ІІ. – С. 402–408.
20. Козловський В. О. Інноваційний потенціал підприємства : сутність та основні підходи до визначення // В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2008. – № 5, т. ІІ. – С. 160–164.
21. Козловський В. О. Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства [Текст] / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 3. - С. 28-33.
22. Козловський В. О. Сучасні підходи до проблеми формування та використання капіталу [Текст] / В. О. Козловський, В. М. Нелюба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 12-20.
23. Азарова А. О. Економічна модель оцінювання ризику банківських операцій [Текст] / А. О. Азарова, В. О. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1996. – № 3. – С. 50–54.

Тези доповідей (7)

1. Козловський В. О. Деякі аспекти розробки та управління реалізацією збутової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, Т. А. Гудима // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8694.
2. Козловський В. О. Особливості побудови системи управління підвищенням рівня рентабельності власного капіталу підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, В. О. Сініок // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9973.
3. Козловський В. О. Особливості побудови системи управління підвищенням рівня рентабельності виробництва на підприємстві [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, В. П. Королюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8919.
4. Козловський В. О. Деякі аспекти розробки та управління системою підвищення рівня рентабельності продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, Є. О. Грабчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9298.
5. Козловський В. О. Деякі тенденції розвитку підприємництва в україні в 2013-2916 роках [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, Д. Левченко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4135.
6. Козловський В. О. Чи приведуть економічні новації уряду до зростання економіки. погляд інституціоналістів [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2045.
7. Козловський В. О. Деякі аспекти розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/61.