Козловський Володимир Олександрович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (6)

1. Економічні перетворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Колективна монографія / За заг. ред. О.Й. Леська, Н.В. Бурєннікової, В.О. Козловського. Вінниця: ВНТУ, 2020. 127 с. /Козловський В.О., 43-63 С., 1,5 автор. аркушів /
2. Лесько О.Й. Економічні перетворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Колективна монографія / За заг. ред. О.Й. Леська, Н.В. Бурєннікової, В.О. Козловського. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 123 с. /Козловський В.О. - гл.2.1, 2.2 -20 сторінок)
3. Козловський С.В., Мазур Г.Ф.,Козловський В.О., Жураківський Є.С. Економічна безпека аграрної га-лузі України в умовах інституційних трансформацій. Монографія –. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 272 с.
4. Козловський В. О. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємства [Текст] : монографія / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак. – Тернопіль : ТОВ Компанія Крок, 2013. – 204 с.
5. Козловський В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств [Текст] : монографія / В. О. Козловський, А. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с. - ISBN 978-966-641-522-9.
6. Козловський С. В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні [Текст] : монографія. – Вінниця : «Книга-Вега» ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2005. – 240 с. - ISBN 966-621-197-1.

Навчальні посібники (16)

1. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень [Текст] : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 113 с.
2. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні [Текст] : навчальний посібник / В. В. Кавецький, В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 100 с.
3. Інноваційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / [В. О. Козловський, А. О. Азарова, О. Й. Лесько, М. І. Небава]. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 130 с. - ISBN 978-966-641-488-8.
4. Козловський В. О. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько // Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 166 с.
5. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. Частина ІІ. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 224 с.
6. Козловський В. О. Бізнес-планування [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. - Видання 2-ге, доповнене та перероблене. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 241 с.
7. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. Частина ІІІ. Глобальні закономірності розвитку сучасного ринку : практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 127 с.
8. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. Частина І. Основи зовнішньоекономічної діяльності / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 197 с.
9. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент [Текст] : практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 166 с.
10. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 210 с.
11. Козловський В. О. Основи підприємництва [Текст]. Частина 2 : курс лекцій / В. О. Козловський. - Видання 2-ге, переробл. та доповн. - Вінниця : ВНТУ, 2006. – 184 с.
12. Козловський В. О. Виробничий менеджмент : практикум [Текст] / В. О. Козловський, С. В. Козловський. // Виробничий менеджмент. – Вінниця : «Глобус-Прес», 2006. – 344 с. - ISBN 966-8300-17-1.
13. Козловський В. О. Основи підприємництва. Практикум [Текст] : навчальний посібник / В. О. Козловський, Б. В. Погріщук. - Видання 5-е, доповн. та переробл. – Тернопіль : «Терно-Граф», 2005. – 297 с.
14. Козловський В. О. Основи підприємництва [Текст]. Частина 1 : курс лекцій / В. О. Козловський. – Видання 2-ге, переробл. та доповн. - Вінниця : ВНТУ, 2005. – 196 с.
15. Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / В. О. Козловський. - Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 154 с.
16. Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум. Частина 2. Навчальний посібник [Текст] / В. О. Козловський, С. В. Козловський // Організація виробництва. Практикум. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 168 с.

Статті (31)

1. Козловський В.О., Ноздрін Д.Ю., Пушненко Д.Ю. Сучасні форми та інноваційні методи державного управління електроенергетичною галуззю Електронне видання категорії Б еISSN-2524-0072 "Економіка і суспільство". № 59,, 2024.
2. Козловський В.О.,Зуєв М.С., Паночишен А.М, Парадигма забезпечення економічної безпеки аграрної галуззі в умовах глобалізаційних витратах. -Е-Журнал "Агросвіт". , 4, 2024. С. 116-122. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2980/3016
3. Козловський В.О. Менеджменет вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2023), 02-03 березня 2023 року. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2023/paper/viewFile/17254/14368
4. Kozlovskyi, V. & et. Forecasting the competi-tiveness of the agrarian sector of Ukraine in the conditions of War and European integration. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29 (No 5) 2023, 774–783 Received: July, 12, 2022, Approved: January, 16, 2023, Published: Octo-ber, 2023
5. Kozlovskyi V. O. et al. Efficiency Assessment of Tax Measures in the European Countries Against the Effects of COVID-19», Ocena efektywności systemów podatkowych w europie wobec skutków pandemii COVID-19. Problemy Ekorozwojuthis link is disabled, 2022, 17(1), стр. 16–22. Problemy Ekorozwoju – Problems of sustainable development, Vol. 17(1), pp. 16-22. DOI: 10.35784/pe.2022.1.02 https://ekorozwoj.pollub.pl/no33/02.Bilenko_et_al.pdf
6. Козловський В.О. та інші. Державна політика забезпечення регіональної економічної безпеки в сфері АПК. Збірник матеріалів VII Регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі», Вінниця, ТОВ «Віндрук, 2022. Випуск №1 (33) – 334 с., С. 167-175.
7. Kozlovskyi V. O. et al. Investments in the Sustainable Development of the Potato Sector in Ukraine based on the Optimal Balance of Production and Consumption SEAS Transactions on Business and Economicsthis link is disabled, 2022, 19, pp. 186–196, 19. https://wseas.com/journals/bae/2022/a365107-1547.pdf
8. Історико-філософські дослідження в незалежній Україні (експертне опитування) [Текст] / Сергій Йосипенко, Віктор Козловський, Олексій Панич та ін. // Sententiae. – 2021. – № 3. – С. 6-31.
9. Козловський В.О. Алгоритм управління кадровим потенціалом сучасного підприємства. // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. - Електрон. текст. дані. - 2021.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11369/948
10. Козловський В.О. Деякі аспекти підвищення ефективності управління виробничою діяльністю сучасного підприємства. 4-та Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвтку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2021), м. Вінниця. 10-12 березня 2021 р. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11362/9477
11. Козловський В.О. Підприємницво України в умовах інституційних змін. Журнал «INNOVATION AND SUSTAINABILITY», 31, 2021, С.54-63. EL classification: F26, J21 DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2021.1.35.54.63
12. Козловський В. О. Підприємництво України в умовах інституційних змін [Текст] / В. О. Козловський // Innovashion and sustainability. – 2021. – № 1. – С. 54–63.
13. Kozlovskyi V.O. et al. Financial technologites deve-lopment prospects in the countries of eastern europe and Ukrainе – DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.037 International Journal of Management (IJM), 23-July-2020, C.384-398.
14. Kozlovskyi V.O. et al. The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19 – Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) . 6(SI): 95-106, Autumn 2020 DOI: 10.22034/GJESM.2019.06.SI.09
15. Kozlovskyi V.O. et al. Investment resource of households and their impact on the development of the national economy – World science: problems, prospects and innovations. – Toronto, Canada,1-3 October, 2020, C.105-112.
16. Kozlovskyi V.O. et al. The principals of demographic polici – DOI 10.36074/09.10.2020.v1.09 – Do Desenvolvimento mundial como resultado de realizacoes em ciencia e investestigacao cientifica – 9 de outubro de 2020? Lisboa? Portugal. – C.36-45
17. Kozlovskyi V. O. et al. Financial technologites development prospects in the countries of eastern europe and Ukraine.. DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.037. International Journal of Management (IJM), 23-July-2020, C.384-398
18. Kozlovskyi V.O. et al. Economic Strategy of the Development Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine // // Montenegrin Journal of Economics – Vol. 15, No. 3 (2019), 71-82. DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-3.5
19. Kozlovskyi V. O. et al. Economic Strategy of the Development Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine // // Montenegrin Journal of Economics – Vol. 15, No. 3 (2019), 71-82. DOI: 10.14254/1800-5845/ 2019.15-3.5
20. Козловський В. О. Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики - Одеса, Вісник Одеського національного університету Серія Економіка, том 24. Випуск 5(78). 2019, с. 101-111.
21. Козловський В.О. Деякі аспекти активізації інвестиційної діяльності на підприємствах Вінницької області. У зб. «Напрями модернізації фінансово-економічної системси держави, регіонів, підприємств, організацій»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17 квітня 2019 р.: у 2-х т. – Т. 1 / ред. кол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2019. – 242 с., С. 98-102
22. Kozlovskyi V.O. et al. Modeling and Forecasting the Level of State Stimulation of Agricultural Production in Ukraine Based on the Theory of Fuzzy Logic // Montenegrin Journal of Economics Vol. 14, No. 3 (2018), 037-053. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.3.
23. Козловський, С. В. Управлінський персонал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства) [Текст] / С. В. Козловський, В. О. Козловський, А. В. Козловський // Економіка і держава. – Київ, 2017. - № 1. - С. 4-9.
24. Козловський В. Стросон і Кант: дескриптивна метафізика як концептуальна передумова аналізу «Критики чистого розуму» [Текст] / В. Козловський // Sententiae. – 2016. – № 1. – С. 25-41.
25. Козловський В. О. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства [Текст] / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 36-39.
26. Козловський В. О. Ідентифікація галузей народного господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і економічні цикли [Текст] / В. О. Козловський, С. В. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 2. - С. 34-39.
27. Причепа І. В. Місце інноваційної складової в загальній структурі потенціалу підприємства [Текст] / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – № 243, т. ІІ. – С. 402–408.
28. Козловський В. О. Інноваційний потенціал підприємства : сутність та основні підходи до визначення // В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2008. – № 5, т. ІІ. – С. 160–164.
29. Козловський В. О. Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства [Текст] / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 3. - С. 28-33.
30. Козловський В. О. Сучасні підходи до проблеми формування та використання капіталу [Текст] / В. О. Козловський, В. М. Нелюба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 12-20.
31. Азарова А. О. Економічна модель оцінювання ризику банківських операцій [Текст] / А. О. Азарова, В. О. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1996. – № 3. – С. 50–54.

Тези доповідей (44)

1. Козловський В. О. Управління виробничими ризиками на підприємстві. Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2024/paper/view/20557.
2. Козловський В.О., Берегулько А.В. Ефективність управління виробничою та комерційною діяльністю. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.11.2022 – 20.06.2023). Режим доступу https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/viewFile/17710/14713
3. Козловський В.О., Кондратюк В.В. УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. В зб. матеріалів Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023»
4. Козловський В.О., Льоба В.В. Підвищення ефективності управління діловим іміджем і діловою репутацією підприємства в сучасних умовах. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.11.2022 – 12.05.2023). Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/viewFile/16593/13842
5. Козловський В. О. Особливості управління вітчизняними підприємствами в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, Р. В. Кучер // Матеріали LIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2023/paper/view/17074.
6. Козловський В.О., Липецька О.Р. Відновлення розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних умовах. Матеріали LІІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (НТКП ВНТУ 2023), Вінниця, 15-17 березня 2023 р. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2023/paper/view/17073/14208
7. Козловський В.О., Кондратюк В.В. Деякі аспекти релокації українських підприємств в умовах воєнного стану. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.11.2022 – 12.05.2023). Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/viewFile/17071/14206
8. Козловський В.О., Ляшок К.Р. Втрати вітчизняних підприємств в умовах ескалації військових дій на території України. а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.11.2022 – 12.05.2023). Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/viewFile/17072/14207
9. Козловський В.О., Бурмістров М.Д. Підвищення ефективності системи управління вироб-ничими ризиками на підприємстві. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.10.2023 – 20.05.2024).
10. Козловський В.О., Мамашвілі Л.О. Підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.10.2023 – 20.05.2024).
11. Козловський В.О., Паночишин А.М. Управління підвищенням рентабельності виробничої діяльності підприємства Науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.10.2023 – 20.05.2024).
12. Козловський В.О., Паночишин Ю.М. Управління підвищенням рентабельності продукції на підприємстві. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023» (15.10.2023 – 20.05.2024).
13. Козловський В. О. Відновлення розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, О. Р. Липецька // Матеріали LIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2023/paper/view/17073.
14. Козловський В.О., Шаталюк С.В. Підвищеннея рівня ефективності управління виробничою діяльністю підприємства. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2022» (01.11.2021 – 13.05.2022). Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2022/paper/viewFile/13924/11788
15. Козловський В.О., Ясько Я.А. Деякі аспекти формування позитивного ділового іміджу. В зб. матеріалів V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових і інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. м. Вінниця, 25 лютого 2022 р. Режим доступу [[https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14691/12389].
16. Козловський В.О., Королюк В.П. Підвищення ефективності упрапління діловою активністю підприємства. Матеріали LІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2022 р. - Електрон. текст. дані. - 2022.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2022/paper/view/14830/12494
17. Козловський В. О. Деякі аспекти підвищення ефективності управління виробничими запасами підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, М. В. Паламарчук // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2022/paper/view/14911.
18. Козловський В.О., Кривонос К.В. Деякі аспекти підвищення ефективності управління системою мотивавції праці працівників підприємств. Матеріали LІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2022 р. - Електрон. текст. дані. - 2022.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2022/paper/view/14919/12600
19. Козловський В. О. Підвищення ефективності управління діловою активністю підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, В. П. Королюк // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2022/paper/view/14830.
20. Козловський В. О. Деякі аспекти підвищення ефективності управління системою мотивації праці працівників підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, К. В. Кривонос // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2022/paper/view/14919.
21. Козловський В.О., Клапатюк В.В. Підвищення ефективності управління кадровим потенціалом підприємства. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2021», 9.10.2020-14.05.2021 р. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/11097/9225
22. Козловський В.О., Коцюбинська О.М. COVID-19 та його вплив на стан зовнішнього середовища, в якому праціюють сучасні підприємства. Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. - Електрон. текст. дані. - 2021.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/12510/10444
23. Козловський В.О., Павлов В.С. Сучасні підходи до підвищення рівня організаційної культури на підприємства. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2021» (9.11.2020 – 14.05.2021). Режим доступу: [https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/13074/10988]
24. Козловський В.О., Льоба В.В. Особливості розробки підприємницької стратегії на підприємстві. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2021» (9.11.2020 – 14.05.2021). Режим доступу: [https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/13299/11155]
25. Козловський В. О. Алгоритм управління кадровим потенціалом сучасного підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11369.
26. Козловський В. О. COVID-19 та його вплив на стан зовнішнього середовища, в якому працюють сучасні підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, О. М. Коцюбинська // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/12510.
27. Козловський В.О., Левченко Д.О. Управління конкурентними перевагами підприємства на зовнішніх ринках. Матеріали Всеукраїнської наукової практичної інтернет-конференції: «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН2020): 01.05-15.05.2020 р. Вінниця: ВНТУ. – Режим доступу: [https://conferences. vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/schedConf/presentations].
28. Козловський В. О. Деякі аспекти розробки та управління реалізацією збутової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, Т. А. Гудима // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8694.
29. Козловський В. О. Особливості побудови системи управління підвищенням рівня рентабельності власного капіталу підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, В. О. Сініок // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9973.
30. Козловський В. О. Особливості побудови системи управління підвищенням рівня рентабельності виробництва на підприємстві [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, В. П. Королюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8919.
31. Козловський В. О. Деякі аспекти розробки та управління системою підвищення рівня рентабельності продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, Є. О. Грабчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9298.
32. Козловський В.О., Хоменко М.О. Розробка та управління збутовою стратегією на виробничому підприєм. Матеріали Всеукраїнської наукової практичної інтернет-конференції: «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН2020): 01.05-15.05.2020 р. Вінниця: ВНТУ. – Режим доступу: [https:// conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/viewFile/8209/6874] .
33. Козловський В.О., Цирульніков В.С. Управління ризиками в діяльності підприємства. Матеріали Всеукраїнської наукової практичної інтернет-конференції: «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН2020): 01.05-15.05.2020 р. Вінниця: ВНТУ. – Режим доступу: [https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8210] .
34. В. О. Козловський, Р.В.Баранова // Матеріали XLVIІІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. - Електрон. текст. дані. - 2019.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7209/5876
35. Підвищення ефективності управління комерцйною діяльністю на виробничому підприємстві /Козловський В.О. Чжоу Бейбей. Матеріали конференції ВНТУ «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019). Електр. текст дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/6280/5174
36. Козловський В.О. Бубела М.П. Удосконалення бізнес-моделі організації підприємницької діяльності на виробничому підприємстві. Матеріали конференції ВНТУ «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019) Електр. текст дані. – 2019 – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/6281/5175
37. Козловський В.О., Власов В.М.. Особливості впровадження міжнародного марктеингу в управлінні виробничим підприємством. Матеріали конференції ВНТУ «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019) Електр. текст дані. – 2019 – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/6282/5176
38. Козловський В,О., Мартинюк С.В. Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємствах . Матеріали XLVIІІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. - Електрон. текст. дані. - 2019.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6595/5465
39. Козловський В.О., Мазурок О.В. Підвищення ефективності управління виробничою діяльністю на підприємстві. Матеріали XLVIІІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. - Електрон. текст. дані. - 2019.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6594/5464
40. Козловський В.О., Осокін М.О. Підвищення ефективності управління збутовою діяльністю на виробничому підприємстві. // Матеріали XLVIІІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. - Електрон. текст. дані. - 2019.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6596/5466
41. Козловський В.О. Експорт товарів з України: зміна орієнтирів, тенденції, проблеми. Матеріали XLVIІІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. - Електрон. текст. дані. - 2019.– Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6593/5463
42. Козловський В. О. Деякі тенденції розвитку підприємництва в україні в 2013-2916 роках [Електронний ресурс] / В. О. Козловський, Д. Левченко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4135.
43. Козловський В. О. Чи приведуть економічні новації уряду до зростання економіки. погляд інституціоналістів [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2045.
44. Козловський В. О. Деякі аспекти розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/61.